วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
     
   

วิสัยทัศน์ (vision)

    "เมืองคุณธรรมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"
     
    พันธกิจ (mission)
    พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลเมืองหนองปรือ
              ด้วยอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย  กับศักยภาพของเทศบาลเมืองหนองปรือ  สามารถประมวลเป็นพันธกิจในการพัฒนาเทศบาลที่เหมาะสม  สามารถบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาล โดยมีลักษณะ  ดังนี้
     
    พันธกิจในการพัฒนาระดับองค์กร
              เทศบาลเมืองหนองปรือ มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางระบายน้ำ  ให้เชื่อมโยงกันตลอดพื้นที่  ส่งเสริมการมีระบบไฟฟ้าครัวเรือน  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  และระบบน้ำประปาให้ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน  ส่งเสริมอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการศึกษาคอมพิวเตอร์  ภาษาต่างประเทศ  เพื่อสร้างการมีงานทำให้แหล่งท่องเที่ยว  ดูแลการสาธารณสุขให้มีอาสาสมัครแบบบูรณาการติดตามการป้องกันโรค  และรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิด  การส่งเสริมกีฬาในโรงเรียน  กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทุกชุมชน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่  และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
     
    พันธกิจในการพัฒนาในระดับส่วนงาน
    จากวิสัยทัศน์การพัฒนาสามารถนำมากำหนดเป็นพันธกิจ  เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ได้ดังนี้
    1. สร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  การกีฬาและการสาธารณสุข  สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. พัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการในองค์กรและเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
     
    สังคมชุมชนในตำบลหนองปรือ ประกอบด้วยชุมชนดั้งเดิม ชุมชนที่มาอาศัยอยู่ใหม่  และประชาชนที่มาอาศัยอยู่เพื่อทำงานในเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงคือ เมืองพัทยา ดังนั้น เทศบาลเมืองหนองปรือ  จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีหลายชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกัน  ดังนี้
     
    1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อการส่งเสริมการศึกษา  สร้างพื้นฐานความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนใน   พื้นที่ให้พอเพียง
2. จัดให้มีสนามกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. สร้างสวนสาธารณะเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน
4. พัฒนาการสาธารณสุขแบบบูรณาการ จัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่สามารถแนะนำการ ดูแลสุขอนามัยให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย  พร้อมทั้งดูแลการสุขาภิบาลในชุมชนให้ปลอดจากโรคระบาดต่าง ๆ                                     
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการให้บริการ  การค้าขายกับนักท่องเที่ยว        
7. สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. จัดระเบียบการจราจร  หาบเร่  แผงลอย  และการจัดตั้งตลาดในพื้นที่ให้เหมาะสม
9. การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  และการพัฒนาท้องถิ่น