โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
    • โรงเรียนในเขตเทศบาล
     
    โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   จำนวน  6    แห่ง
    1.โรงเรียนวัดสุทธาวาส
2.โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
3.โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
4.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
5.โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
6.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
     
    โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน   2   แห่ง
    1.โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
2.โรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีพัทยา
     
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน   1  แห่ง
    1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองปรือ
     
    โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน  1  แห่ง
    1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
 

ดาวน์โหลดเอกสาร : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ