ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
   

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4   แห่ง

    1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส       
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาโพธิ์ทอง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่