คณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ
 
 
ชุมชนหนองปรือ 1 (ม.1)
 
 
นายพยอม เที่ยงธรรม
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-249-8126
ชุมชนหนองปรือ 2 (ม.1)
 
 
นางประไพ นิลบดี
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-340-1564
ชุมชนหนองปรือ 3 (ม.1)
 
 
นางสาวณฐณัฐ บัวเจริญ
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-491-1289
     
ชุมชนหนองปรือ 4 (ม.1)
 
 
นายธานี หลวงเมือง
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-945-5942
ชุมชนบ้านกลาง (ม.2)
 
 
นางรวิภา เปรมปราศภัย
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-870-6365
ชุมชนหลังเนิน (ม.3)
 
 
นายวิเชียร เวฬุวัน
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-934-3394
     
ชุมชนห้วยร่วม (ม.3)
 
 
นายชาติชาย ใจตรง
ประธานกรรมการชุมชน
081-761-4633
ชุมชนท่าอีเต๋อ (ม.3)
 
 
นายสมบัติ กลั่นเขียว
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 085-329-9556
ชุมชนเขาโพธิ์ทอง (ม.4)
 
 
นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-934-4415
     
ชุมชนมาบหนึ่ง (ม.6)
 
 
นางสาวธนพร เหลืองบริสุทธิ์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 083-110-5572
ชุมชนมาบสอง-ค่ายมวย (ม.6)
 
 
นายสมจิตร์ หลิมสกุล
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-609-2056
ชุมชนบ้านล่างหนองสมอ (ม.6)
 
 
นายสุรินทร์ ทองลอย
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-609-2056
     
ชุมชนมิตรสัมพันธ์ (ม.11)
 
 
นายซีม แจ่มมิน
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-129-2488
ชุมชนหนองใหญ่ (ม.11)
 
 
นายสะอาด ศรีใส
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-839-4839
ชุมชนชัยพรราชา (ม.12)
 
 
นายชู อุระดา
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 080-095-7194
     
ชุมชนเนินพลับหวาน 1 (ม.5)
 
 
นายสมหวัง เจ๊ะดามัน
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 098-440-5534
ชุมชนเนินพลับหวาน 2 (ม.5)
 
 
นายอัคนาน ยุทธนาวา
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-930-9919
ชุมชนเนินพลับหวาน 3 (ม.5)
 
 
นายเมตตา สะอี้
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-036-8413
     
ชุมชนเนินพลับหวาน 4 (ม.5)
 
 
นายไพบูลย์ บิลสะเล็ม
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-945-9725
ชุมชนเนินพลับหวาน 5 (ม.5)
 
 
นายกาญจน์ กรุดเงิน
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-746-4496
ชุมชนเนินพลับหวาน 6 (ม.5)
 
 
นายไพโรจน์ ยุทธนาวา
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-840-0276
     
ชุมชนเนินพลับหวาน 7 (ม.5)
 
 
นายสมศักดิ์ แสงสุข
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-172-8416
ชุมชนเนินพลับหวาน 8 (ม.5)
 
 
รอลงข้อมูล
 
ชุมชนเนินพลับหวาน 9 (ม.5)
 
 
นางปราณี ปรากฏผล
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-816-1481
     
ชุมชนพัทยารุ่งเรือง (ม.5)
 
 
นายอำภู ขัตติยะ
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-874-0603
ชุมชนหนองสมอ (ม.6)
 
 
นางสาวระเบียบ กิจเจริญ
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-782-5699
ชุมชนหนองไม้แก่น (ม.7)
 
 
นางศศิชา เปี่ยมพงษ์สานต์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-566-4073
     
ชุมชนวัดสุทธาวาส (ม.7)
 
 
นายปฏิหาริย์ ร่มโพธิ์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-148-1322
ชุมชนบ้านมาบยายเลีย (ม.7)
 
 
นายสุชาติ ชื่นจิตต์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-406-6983
ชุมชนเอื้ออาทรเนินพลับหวาน (ม.7)
 
 
รอลงข้อมูล
 
     
ชุมชุนมาบตาโต้ 1 (ม.13)
 
 
นายเอนก นันทวัฒน์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 085-933-8805
ชุมชุนมาบตาโต้ 2 (ม.13)
 
 
นายวัลลภ จิวสวัสดิ์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-325-6747
ชุมชนบ้านทุ่งกลม (ม.14)
 
 
นายนิคม ชมผล
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 089-833-8951
     
ชุมชนบ้านทุ่งกลม-บ้านกลาง (ม.14)
 
 
นายสุพากิจ แก้วมา
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-150-7516
ชุมชนหัวโกรก (ม.8)
 
 
นายไพบูลย์ กลิ่นทโชติ
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-295-3698
ชุมชนตาลหมัน (ม.8)
 
 
นายสมาน ปั้นประสงค์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 080-638-2403
     
ชุมชนหนองหิน (ม.9)
 
 
นายระพินธ์ เอี่ยมองค์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-940-7166
ชุมชนหนองกระบอก (ม.9)
 
 
นายกฤษณ์ จันทร์ทอง
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-927-3657
ชุมชนเขาน้อย 1 (ม.10)
 
 
นายมนัส โตสม
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-377-8335
     
ชุมชนเขาน้อย 2 (ม.10)
 
 
นายบุญเรือง สุบิน
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 086-880-8669
ชุมชนเขาน้อย 3 (ม.10)
 
 
นายบุญฤทธิ อินทุทรัพย์
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-606-2277
ชุมชนเขาน้อย 4 (ม.10)
 
 
นายธนาวุฒิ สุขรื่น
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 081-455-8712
     
ชุมชนเขาตาโล 1 (ม.10)
 
 
นายสุชาติ วัฒนสมบัติ
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 088-845-9844
ชุมชนเขาตาโล 2 (ม.10)
 
 
นางนารี อร่ำเรือง
ประธานกรรมการชุมชน
โทรศัพท์ 087-999-6070
 
 
 
 
 
 
     
     
 
        เอกสารดาวน์โหลด
 
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ
  แผนที่ชุมชนในเทศบาลเมืองหนองปรือ