หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
 
รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน(ทั้งหมด)
 
ลำดับ หมายเลข หน่วยงาน หมายเหตุ
1 038-933100 เบอร์กลางเทศบาล
2 038-933111 นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
3 038-933112 รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
4 038-933113 รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
5 038-933114 รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
6 038-933101 ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
7 038-933102 รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
8 038-933103 รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
9 038-933104 รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
10 038-933118 สำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
11 038-933106 กองคลัง
12 038-933109 กองช่าง
13 038-933110 กองสาธารณสุขฯ
14 038-933107 กองการศึกษา
15 038-933108 กองวิชาการ
16 038-933119 กองสวัสดิการสังคม
17 038-933105 กองช่างสุขาภิบาล
18 038-933120 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ
19 038-933191 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20 038-933122 สำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ แฟกซ์