นายอติวรรตน์ กระตุดนาค
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
Mr.Atiwat Kratudnak
.
.
.
นางสาวณฤดี ฉิมวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและกฎหมาย
Miss Naruedee Chimwiset
นางสุรีรัตน์ ศีลแดนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
Mrs. Sureerat Sildanchan
นางสาวอรัญญา บุญยงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Miss Arunya Boonyong
.
.
.
.
.
.
.
.
.
นางดวงพร สิทธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
.
.
.
.
.
จ่าเอกสิทธิชัย อัคพิน
นิติกร
.
.
นางปัทมพร กรึกกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
.
.
.
.
.
พันจ่าเอกจำเนียร ดีหร่อง
นิติกร
.
.
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองวิชาการและแผนงาน

038-933108
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายอติวรรตน์  กระตุดนาค
038-933137 081-9341013

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
038-933138
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นางสุรีรัตน์  ศีลแดนจันทร์
038-933139 081-4356973

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวอรัญญา  บุญยงค์
038-933140 087-1480324

ฝ่ายแผนงานและกฏหมาย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและกฏหมาย
นางสาวณฤดี  ฉิมวิเศษ
038-933138 089-9323229
จ่าเอก สิทธิชัย อัคพิน,พันจ่าเอกจำเนียร ดีหร่อง
ศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมาย
038-933138

 


Office

Extension

Mobile Phone
Division of Technical Services and Planning

038-933108
Director of the Technical Services and Planning Division
Mr.Atiwat  Kratudnak
038-933137 081-9341013

Subdivision of Technical Services and Promotion
038-933138
Chief of the Subdivision of Technical Services and Promotion
Mrs. Sureerat Sildanchan
038-933139 087-7427190

Subdivision of General Administration
Chief of the Subdivision of General Administration
Miss Arunya   Boonyong
038-933140 087-1480324

Subdivision of Planning and Law
Chief of the Subdivision of Planning and Law
Miss Naruedee  Chimwiset
038-933138 085-4534214
Section of Petition
038-933138