นายสุรพล ขลึมประัเสริฐ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Mr.Surapol Kluemprasert
.
.
.
นายสุรพล ขลึมประเสริฐ รก.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
Mr.Surapol Kluemprasert
นางสุนีย์ ภิรมย์พลัด หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข Mrs.Sunee Piromplad
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข Mrs.Sunee Piromplad
นายณรงค์เดช ปิงรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป Mr.Narongdetch Phingrum
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Mr.Narongdetch Phingrum
.
.
.
นางนพกร ไพรดี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิบเอกหญิง จันทร์เพ็ญ บำรุงฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปณิดา ทันใจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปริศนา สันทัศน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
.
.
.
.
.
.
นางสาวสาวิณี ปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุข
.
.
.
.
พ.จ.อ.พิสิษฐ์สรรค์ คงสิทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
.
.
.
.
.
.
นางสาวบุษบง ห่อทองคำ
พยาบาลวิชาชีพ
.
นางอุไรลักษณ์ ไชยนิตย์
พยาบาลวิชาชีพ
.
นางธาริณี หอมหวล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
.
.
นางนิตยา จิตติเรืองเกียรติ
พยาบาลวิชาชีพ
.
.
นายรุ่งโรจน์ ชินธนเศรษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุข
.
.
นางสาวกนิษฐา พลอยกิติกูล
ทันตสาธารณสุข
.
.
.
.
.
นายบัณฑิต โอ่งเจริญ
สัตวแพทย์
.
 
 
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
038-933179  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรพล  ขลึมประเสริฐ 
038-933132 081-3817170

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสุนีย์  ภิรมย์พลัด
038-933135 081-1571911

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายณรงค์เดช ปิงรัมย์
038-933136 08

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

038-933134  

 


Office

Extension

Mobile Phone

Division of Public Health and Environment
038-933179  
Director of the Public Health and Environment Division
Mr.Surapol  Kluemprasert
E-mail : Surapol_ph@yahoo.co.th 
038-933132 081-3817170

Subdivision of Public Health Service
   
Chief of the Subdivision of Public Health Service
Mrs.Sunee   Piromplad
038-933135 081-1571911

Subdivision of General Administration
   
Chief of the Subdivision of General Administration
Mr.Narongdetch Phingrum
038-933136  

Subdivision of Public Health Administration
   
Chief of the Subdivision of Public Health Administration

038-933134