ธงชัย กำลังไทย
ผู้อำนวยการกองช่าง
Mr.Thongchai Kamlungthai
.
.
.
.
.
นายสุชาติ วงศ์รินทราเมธี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Mr.Suchat Wongrintramatee
นายกลยุทธ ถังสูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
Mr.Konlayoot Thungsoongnern
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
Mr.Ittipol Nethiyakupt Singkhonkaew
.
.
.
.
นางสาวสุมิตตา ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอดิศร ไขรัศมี
วิศวกรโยธา
นายเกรียงไกร อ่ำแห
วิศวกรโยธา
.
.
นายสุวิทยา สุวรรณโชติ
นายช่างโยธา
นายกฤษฎาสิทธิ์ เกษจินดา
นายช่างโยธา
.
.
.
.
.
นางสาวชรัชน์สุดา รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
.
นายคงฤทธิ์ กิ่งวิสิทธิ์
นายช่างเครื่องกล
นายเรวัฒน์ แสงตะคร้อ
นายช่างผังเมือง
.
.
นายยงยุทธ สุวรรณศิลป์
นายช่างเครื่องกล
.
.
.
.
.
.
นายจักรพงษ์ อภิไตรสูงเนิน
วิศวกรโยธา
นายพงศกร นวลตรีฉ่ำ
วิศวกรโยธา
นายสัมพันธ์ นาคสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
.
นางสาวชวนพิศ ชาวเรือ
นายช่างโยธา
.
.
.
.
.
.
.
.
.
นายพูลศักดิ์ กาศติ๊บ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะ
Mr.Poonsak Kattibe
.
.
.
.
.
.
.
นายภัทรวุฒิ สัมฤทธิ์
นายช่างโยธา
.
.
.
.
.
.
.
นายไพรัตน์ คงมั่น
นายช่างโยธา
.
.
.
.
.
.
.
พ.จ.อ.สุรสิทธิ์ นะตะวัน
นายช่างไฟฟ้า
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองช่าง

038-933109
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธงชัย  กำลังไทย
038-933154 081-7623458

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวริศนันท์  วายร้อน
038-933160 081-9408981

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุชาติ  วงศ์รินทราเมธี
038-933156 084-1155777

ฝ่ายผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

038-933158

ฝ่ายกิจการสาธารณะ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสาธารณะ
นายพูนศักดิ์  กาศติ๊บ
038-933159 081-7824993

ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

038-933157

 


Office

Extension

Mobile Phone
Division of Public Works

038-933109
Director of the Public Works Division
Mr.Thongchai  Kamlungthai
038-933154 081-7623458

Subdivision of General Administration
038-933160
Chief of the Subdivision of  General Administration
Mrs.Waritsanan  Vairon
081-9408981

Subdivision of Building Control
Chief of the Subdivision of Building Control
Mr.Suchat   Wongrintramatee
038-933156 084-1155777

Subdivision of City Planning
Chief of the Subdivision of City Planning

038-933158

Subdivision of Public Business
Chief of the Subdivision of Public Business
Mr.Poonsak  Kattibe
038-933159 081-7824993

Subdivision of Civil Works
Chief of the Subdivision of Civil Works
Mrs.Chasuka   Panyanerameddee
038-933157 081-4292770