นางกุลชรี เพิ่มพูล
Mrs.Kulchalee Peampool
ผู้อำนวยการกองคลัง
.
.
.
นางประไพ การไมตรี
Mrs.Prapri Kranmitree
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางไพรัช พวงอ่อน
Mrs.Prirat Poung-on
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสมศรี ไตรชลาสินธุ์
Mrs.Somsri Trichalasin
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.
.
.
นางเสาวลักษณ์ แหก้าน
นักวิชาการพัสดุ
นางเดือนเพ็ญ วงษ์บัณฑิต
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางณฐวรรณ ขันยอด
นักจัดการงานทั่วไป
นางลลิตภัทร สิงหเดโช
เจ้าพนักงานพัสดุ
.
นางสาวอาจารีย์ พูลสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนันท์ชยธร เอกวัฒน์ศิริกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ
.
.
.
.
.
นางสาวศุรดา สิงหาชัยบวร
นักวิชาการเงินและบัญชี
.
.
นางรัตนา เจนกาญจนกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
.
.
.
.
นางสาววันเพ็ญ สมหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
.
.
.
.
นางภควรรณ สุเทพภักดี
นักวิชาการคลัง
นางสาวจิณัฎธ์ตา นิลไพบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
.
 
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
038-933106  
นางกุลชรี  เพิ่มพูล 038-933128 089-9386956
ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางไพรัช  พ่วงอ่อน
038-933130 086-5301430
ฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประไพ  การไมตรี
038-933129 089-8344388
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสมศรี  ไตรชลาสินธุ์
038-933131 085-0897246

 


Office

Extension

Mobile Phone
Division of Finance
Director of the Finance Division
038-933106  
Mrs.Kulchalee  Peampool 038-933128 089-9386956
Subdivision of Financial Resources Development
Chief of the Subdivision of Financial Resources Development
Mrs.Prirat   Poung-on 038-933130 086-5301430
Subdivision of Local Finance Management
Chief of the Subdivision of Local Finance Management
Mrs.Prapri  Kranmitree 038-933129 089-8344388
Subdivision of General Administration
Chief of the Subdivision of General Administration
Mrs.Somsri  Trichalasin 038-933131 085-0897246