นางสุพร นวลตรีฉ่ำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Mrs.Suporn Nuantreechum
.
.
.
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายยรรยงค์ กวีวัชรวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Mr.Yanyong Kaweewatcharawan
นางปัญชญา หนองใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Mrs.Panchaya Nongyai
.
.
.
นางสาวจิตราภรณ์ เสริมสุข
นักทรัพยากรบุคคล
นายบรรจง คุ้มบุ่งค้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาววราพร คะเชนหาญ
นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐพล วระชุน
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกปิยะ อินปั๋น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
.
.
.
.
.
.
.
จ่าเอกเจริญ เวียงสิมา
นักจัดการงานเทศกิจ
.
.
นายพงษ์รินทร์ จันทร์เรืองรอง
เจ้าพนักงานเทศกิจ
.
.
.
.
.
นางอุวรา การกิจโอฬาร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
.
.
นางสาวภาวินี สุภารัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
.
.
นางสาวสิริกร ชูมณี
เจ้าพนักงานทะเบียน
.
.
ทิพวรรณ สร้อยสกุล
เจ้าพนักงานทะเบียน
.
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 038-933118  
นางสุพร  นวลตรีฉ่ำ 038-933124 084-8736765
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางปัญชญา  หนองใหญ่
038-933127 086-5447715
ฝ่ายอำนวยการ    
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
038-933125  
ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายยรรยงค์ กวีวัชรวรรณ
038-933126 086-9824998
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-933191  
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 038-933120-1  

 


Office

Extension

Mobile Phone
Office of the Municipal Clerk
Head of Office of the Municipal Clerk 038-933118  
Mrs.Suporn  Nuantreechum 038-933124 084-8736765
Subdivision of General Administration
Chief of the Subdivision of General Administration
Mrs.Panchaya  Nongyai 038-933127 086-5447715
Subdivision of Directing    
Chief of the Subdivision of Directing
---
038-933125  
Subdivision of Local Administration
Chief of the Subdivision of Local Administration
Mr.Yanyong Kaweewatcharawan
038-933126 086-9824998
Section of Disaster Prevention and Mitigation 038-933191  
Section of Civil Registration and Identification Card 038-933120-1