งานตรวจสอบภายใน
 
นางมยุรี เลิงนิสัย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
   

อำนาจหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย