หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธีรวิทย์ ทองนอก
Mr. Teeravit Thongnork
ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ
นางอัญมณี คำจันทร์
Mrs. Anyamanee Kamchan
รองปลัดเทศบาลฯ
เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม
Sub Lieutenant Pramote Tabtim
รองปลัดเทศบาลฯ
นายธเนศ ภู่ยิ้ม
Mr.Tanet Pooyim
รองปลัดเทศบาลฯ
นางสุพร นวลตรีฉ่ำ
Mrs. Supom Nuantreechum
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล
นางกุลชรี เพิ่มพูล
Mrs. Kulchalee Peampool
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธงชัย กำลังไทย
Mr. Thongchai Kamlungthai
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพล ขลึมประเสริฐ
Mr.Surapol Kluemprasert
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์
Mr. Vanchai Sumanochitraporn
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปัทมา ชาญเชี่ยว
Mrs. Pattama Chanchiew
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอติวรรตน์ กระตุดนาค
Mr. Atiwat Kratudnak
ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละ เเผนงาน
.
นายเบิกชัย นิลปานันท์ หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล รักษาราชการแทน
Mr.Berkchai Ninpanan
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
 

หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

หัวหน้าฯ Head of Government
นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 081-7234357
นางอัญมณี คำจันทร์ รองปลัดเทศบาลฯ 081-8877399
เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเทศบาลฯ 086-7825822
นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลฯ 081- 9837350
นางสุพร นวลตรีฉ่ำ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล 084-8736765
นางกุลชรี เพิ่มพูล ผู้อำนวยการกองคลัง 089-9286956
นายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่าง 081-7623458
นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 081-3817170
นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081-4833555
นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 086-8244974
นายอติวรรตน์ กระตุดนาค ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละเเผนงาน 081-9341013
นายเบิกชัย นิลปานันท์ หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล 084-8266339