นางปัทมา ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Mrs.Pattama Chanchiew
.
.
.
นางปัทมา ชาญเชี่ยว
รก.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ
Mrs.Pattama Chanchiew
นางสาวคันธรส จิวสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
Miss Khantharot Jiwsawat
นางภารดี พันประหัศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Mrs. Paradee Panprahut
.
.
.
นางสาวอรุณรัศมี บุญเกิด
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวกฤตินี พิลึก
นักพัฒนาชุมชน
นายแทนตะวัน บุญคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ
.
นางสาวนนทชา รุจิธนวงษ์
นักพัฒนาชุมชน
.
.
.
.
.
นางสาวปิยมาศ หอมมณี
นักพัฒนาชุมชน
.
.
.
.
นางสาวสิริภิญญ์ ธนะอัครพงษ์
นักพัฒนาชุมชน
.
.
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองสวัสดิการสังคม

038-933119  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 นางปัทมา ชาญเชี่ยว
038-933151 086-8244974

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 นางสาวคันธรส  จิวสวัสดิ์
038-933152 087-1344301

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   
รก.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 นางปัทมา  ชาซเชี่ยว
038-933151 086-8244974

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นางภารดี พันประหัศ
038-933153 087-0724724

 


Office


  Extension

        Mobile Phone
Division of Social Welfare

038-933119      
Director of the Social Welfare Division
Mrs.Pattama  Chanchiew
038-933151 086-8244974

Subdivision of Community Development
 
Chief of the Subdivision of Community Development
 Miss Khantharot  Jiwsawat
038-933152 087-1344301
Subdivision of Social Work and Social Welfare Promotion
   
Acting of Chief of the Subdivision of Social Work and Social Welfare Promotion
Mrs.Pattama  Chanchiew
038-933151       086-8244974

Subdivision of General Administration
 
Chief of the Subdivision of General Administration
Mrs.Paradee Panprahas
038-933153 087-0724724