นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Mr.Vanchai Sumanochitraporn
.
.
.
.
นางพิมภัทร์ จิตตยานันทกุล
ศึกษานิเทศก์
.
.
.
.
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
.
.
.
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางวีรยา สระทอง
นักทรัพยากรบุคคล
.
.
นางกัลยาภัสร์ ภูเดชนิธิเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
.
.
.
.
.
นางสาวกองกาญจน์ เยือกเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุจิตรา ทองทะวัย
นักวิชาการศึกษา
.
นางสาววราภรณ์ แก้วพุฒตาล
เจ้าพนักงานธุรการ
.
.
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองการศึกษา 038-933107
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวันชัย  สุมโนจิตราภรณ์
038-933141 081-4833555

ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

038-933142
ฝ่ายบริหารการศึกษา 038-933143
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

038-933145Office

Extension

Mobile Phone
Division of Education 038-933107
Director of Education Division
Mr.Vanchai  Sumanochitraporn
038-933141 081-4833555

Subdivision of Planning and Project
Chief of the Subdivision of Planning and Project

038-933142
Subdivision of Education Religious and Culture Promotion
Chief of the Subdivision of Education Religious and Culture Promotion

038-933143
038-933145