นายเบิกชัย นิลปานันท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
.
.
.
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
นายเบิกชัย นิลปานันท์
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Mr.Bergchai Nilpanant
นางสาววาสนา ปานทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Miss.Wasana Panthong
.
.
นายทศพล ทองเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไป
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ว่าง
นายช่างโยธา
.
.
 
 
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
กองช่างสุขาภิบาล 038-933105  
หัวหน้าฝ่ายจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบา
นายเบิกชัย  นิลปานันท์
038-933146 084-8266339

ฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ
   
หัวหน้าฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ

038-933147  

ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายเบิกชัย  นิลปานันท์
038-933148 084-8266339

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวาสนา  ปานทอง
038-933149 081-8617768

 


Office

Extension

Mobile Phone
Division of Sanitary Works 038-933105  

Subdivision Chief of Garbage and Waste Disposal Acthing of Director of the Sanitary Works Division                                                           Mr.ฺBerchai Nilpanant

038-933146 084-8266339

Subdivision of Drainage System
   
Chief of the Subdivision of Drainage System

038-933147  

Subdivision of Garbage and Waste Incineration
   
Chief of the Subdivision of Garbage and Waste Disposal
Mr.Bergchai  Nilpanant
038-933148 084-8266339

Subdivision of General Administration
   
Chief of the Subdivision of General Administration
Miss.Wasana  Panthong
038-933149 081-8617768