คณะผู้บริหาร
 
ดร.มาย ไชยนิตย์
Dr.Mai Chaiyanit
นายกเทศมนตรี
นายเอนก พัฒนงาม
Mr.Anak Patanangam
รองนายกเทศมนตรี
นายนิยม เที่ยงธรรม
Mr.Niyom Teangtam
รองนายกเทศมนตรี
นายสุวัจ รชตวัฒนกุล
Mr.Suwach Rachatawattanagul
รองนายกเทศมนตรี
นายเตียง อ่ำแห
Mr.Theang Aumhaew
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายธงชัย พิทักษานนท์กุล
Mr.Thongchai Pitaksanonkul
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
พ.ต.อ.สมนึก จันทร์เกตุ
Mr.Somnuek Janket
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 

หน่วยงาน

เลขหมายภายใน

โทรศัพท์มือถือ
นายกเทศมนตรี
นายมาย  ไชยนิตย์

038-933111

081-8614315

คณะผู้บริหาร
นายเอนก  พัฒนงาม           รองนายกเทศมนตรี
038-933112
081-9826779
นายนิยม  เที่ยงธรรม           รองนายกเทศมนตรี
038-933113
089-0614343
นายสุวัจ  รชตวัฒนกุล         รองนายกเทศมนตรี
038-933114
081-8216564
นายเตียง  อ่ำแห               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
038-933115
086-8495072
นายธงชัย  พิทักษานนท์กุล   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
038-933116
081-8113187
พ.ต.อ.สมนึก จันทร์เกตุ       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 


Office

Extension

Mobile Phone

Mayor
Mr.Mai  Chaiyanit

038-933111

081-8614315

Administration Structure
Mr.Anak  Patanangam                Deputy Mayor
038-933112
081-9826779
Mr.Niyom  Teangtam                 Deputy Mayor
038-933113
086-7037528
Mr.Suwat  Rutchatawattanakul   Deputy Mayor
038-933114
081-8216564
Mr.Theang  Aumhaew                Advisor of the Mayor
038-933115
086-8495072
Mr.Thongchai Pitaksanonkul       Advisor of the Mayor
038-933116
081-8113187
Mr. Somnuek Janket                 Advisor of the Mayor