สภาเทศบาล
 
นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล
Mr.Preecha Wongsiriwimol
ประธานสภาเทศบาล
นายสมชาย ฉิมวิเศษ
Mr.Somchai Chimviset
รองประธานสภาเทศบาล
.
นายวิชาญ เบี้ยไคล
Mr.Wichan Beerclai
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสมชาย ฉิมวิเศษ
Mr.Somchai Chimviset
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายวิชัย หลวงเมือง
Mr.Wichai Luangmeang
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายแมน อินทรพิทักษ์
Mr.Man Inpitak
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายวิชาญ เบี้ยไคล
Mr.Wichan Beerclai
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายสุรสิทธิ์ ราชสีห์
Mr.Surasit Ratchasee
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายยงยุธ เจริญรัตน์
Mr.Yongyoot Jareunrat
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1
นายวิรัติ พัฒนงาม
Mr.Wirat Pattanagam
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน
Mr.Somsak Jaedaman
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล
Mr.Preecha Wongsiriwimol
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายวิระ ทับขัน
Mr.Wira Tabkhun
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายสง่า ยุทธนาวา
Mr.Sanga Yoottanava
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายเสนาะ สร้อยสกุล
Mr.Sanoa Soisakul
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 2
นายวันชัย แสนงาม
Mr.Wanchai Sanngam
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
นายณรงค์ ผลลูกอินทร์
Mr.Narong Ponlook-in
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
นายแสงทอง แก่นประธูป
Mr.Saengthong Kaenprathup
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
นายเมธาศิษฏ์ สมลา
Mr.Methasit Somla
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
นางศิริเพ็ญ เล็กดี
Mrs.Siripen Lekdee
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
น.ส.อารีย์ รอดหลำ
Miss Aree Rodhlam
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3
 

หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

สท.เขตที่ 1
นายสมชาย  ฉิมวิเศษ          รองประธานสภาฯ 081-8486384
นายวิชัย  หลวงเมือง 081-8653830
นายแมน  อินทร์พิทักษ์ 081-8633103
นายวิชาญ  เบี้ยไคล           เลขานุการสภาฯ 085-2226655
นายสุรสิทธิ์  ราชสีห์ 089-5449332
นายยงยุทธ  เจริญรัตน์ 083-7688783

สท.เขตที่ 2
นายวิรัต  พัฒนงาม 089-9389567
นายสมศักดิ์  เจ๊ะดามัน 089-5486016
นายปรีชา  วงศ์ศิริวิมล      ประธานสภาฯ 083-4933999
นายวิระ  ทับขัน              081-6834035
นายสง่า  ยุทธนาวา 086-1496550
นายเสนาะ  สร้อยสกุล 081-8321003

สท.เขตที่ 3
นายวันชัย  แสนงาม 081-8017296
นายณรงค์  ผลลูกอินทร์ 081-3772782
นายแสงทอง  แก่นประธูป 086-8272662
นายเมธาศิษฎ์  สมลา 081-0006454
นางศิริพร  เล็กดี 081-5902452
นางสาวอารีย์  รอดหลำ 086-1402071

 


Office

Mobile Phone

Member of the Municipal Council
Mr.Somchai  Chimviset   Vice - Chairman of Municipal Council 081-8486384
Mr.Wichai  Luangmeang 081-8653830
Mr.Man  Inpitak 081-8633103
Mr.Wichan  Beerclai        Secretary of Municipal Council 085-2226655
Mr.Surasit   Ratchasee 089-5449332
Mr.Yongyoot  Jareunrat 083-7688783

Member of the Municipal Council
Mr.Wirat  Pattanagam 089-9389567
Mr.Somsak  Jehdaman 089-5486016
Mr.Preecha  Wongsiriwimol  Chairman of Municipal Council 083-4933999
Mr.Wira  Tabkhun            081-6834035
Mr.Sanga  Yoottanava 086-1496550
Mr.Sanoa  Soisakul 081-8321003

Member of the Municipal Council
Mr.Wanchai  Sanngam 081-8017296
Mr.Narong  Ponlook-in 081-3772782
Mr.Saengthong  Kaenprathup 086-8272662
Mr.Methasit  Somla 081-0006454
Mrs.Siripen  Lekdee 081-5902452
Miss Aree  Rodhlam 086-1402071