ความเป็นมาอาคารสำนักงาน
 
 
              หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เป็นเทศบาลเมืองแล้ว  ตั้งแต่วันที่  11  กันยายน  2549  ทำให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง  นับแต่วันที่ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง เป็นต้นมา  บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  หนี้สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น  และภาระหน้าที่ของเทศบาลเมืองก็มากขึ้นตามสภาพฐานะ  ย่อมส่งผลให้เทศบาลฯ จำเป็นต้องปรับปรุงอาคาร สถานที่  ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
     
              ในปี พ.ศ. 2550 ผู้บริหารจึงได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้กู้เงินมาดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น  33,488,000  บาท  และได้ว่างศิลาฤกษ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมี นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (สมัยนั้น) มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีค่าก่อสร้างรวมค่าปรับปรุง ตกแต่ง ทั้งสิ้น 96,800,000 บาท โดยแบ่งการส่วนต่าง ๆ ดังนี้
     
    ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองหนองปรือ  กองคลัง  ศูนย์รับเรื่อง  ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ  ห้องรับหนังสือ  และ ศูนย์บริการร่วม  พร้อมห้องประชุมเล็ก  1  ห้อง
   

 

    ชั้นลอย  เป็นห้องทำงานของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
     
    ชั้น 2  เป็นส่วนของห้องทำงานของ รองปลัดเทศบาลฯ  1  ห้อง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม  และห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
     
    ชั้น 3 เป็นส่วนของห้องทำงานของ รองปลัดเทศบาลฯ  1 ห้อง  กองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล  พร้อมห้องประชุมเล็ก 1 ห้อง
     
    ชั้น 4 เป็นส่วนของห้องทำงานของ ปลัดเทศบาลฯ 1 ห้อง  รองปลัดเทศบาลฯ 1 ห้อง  สำนักปลัดเทศบาลฯ  กองการศึกษา  และกองวิชาการและแผนงาน  พร้อมห้องประชุมเล็ก  1  ห้อง
     
    ชั้น 5  เป็นส่วนของห้องทำงานของ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ห้องประชุมสภาฯ  ห้องบรรยายสรุปที่รองรับคนได้  100 คน  
     
   

          เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้รับมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำ นักงานเทศบาลเมืองหนองปรือหลังใหม่ สร้างความปลาบปลื้ม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาล และพสกนิกรที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท มีความปลาบปลื้มยินดีและสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชดำ เนิน มาทรงเปิดสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือในวันดังกล่าว


          อาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง5 ชั้น และ1 ชั้นลอย ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำ การของเทศบาล ให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนที่มาติดต่อราชการในทุกๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

          เทศบาลเมืองหนองปรือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การได้รับมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ เนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองหนองปรือหลังใหม่นั้นเป็นการสร้างขวัญกำ ลังใจที่ดีให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพสกนิกร แสดงให้เห็นแน่ชัดแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่เคารพรัก ของชาวไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้ง ประเทศ

     
     
   
     
   
   
   
อาคารสำนักงานขณะก่อสร้าง