คู่มือการปฏิบัติราชการ
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
    เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชยน ของเทศบาลเมืองหนองปรือ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พ.ศ. 2558 (เอกสาร)
     
    1. คู่มือสำนักปลัด
    2. คู่มือกองคลัง
    3. คู่มือกองช่าง
    4. คู่มือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    5. คู่มือกองสวัสดิการสังคม
   

6. คู่มือกองการศึกษา