บริการพื้นฐาน
 
 
    การคมนาคม มีถนนสายหลัก 6 สาย สายรอง 30 สาย เป็นถนน คสล. และลาดยางประมาณร้อยละ 80 มีรถยนต์รับจ้าง 3 เส้นทาง
     
   

การสาธารณูปโภค มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ใช้น้ำประปาร้อยละ 40 โทรศัพท์ร้อยละ 70

     
    การบริหารจัดการในพื้นที่
    - เทศบาลขนาดใหญ่  สมาชิกสภา  18 คน   พนักงานและลูกจ้าง     คน
- ชุมชน 43 ชุมชน
- กลุ่มมวลชน เช่น คณะกรรมการพัฒนาสตรี 70 คน กลุ่มอาชีพ 60 คน กลุ่มเกษตรกร 50 คน ลูกเสือชาวบ้าน 200 คน อสม. 300 คน แกนนำป้องกันโรคติดต่อ 90 คน อปพร. 30 คน
     
    • ศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนา
    1. มีแนวเขตติดต่อแหล่งท่องเที่ยว คือ เมืองพัทยา
2. ประชาชนมีรายได้ค่อนข้างดี
3. ประชาชนในชุมชนดั้งเดิมสนใจให้ความร่วมมือในการพัฒนา
    • ผลการดำเนินงาน
    พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนี้
    1. ด้านเศรษฐกิจ
    - ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของคณะกรรมการพัฒนาสตรี เช่น กลุ่มขนมไทย กลุ่มทำน้ำปลา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และกลุ่มเกษตรกรพืชผักสวนครัว โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหมุนเวียนประจำหมู่บ้าน ( งบฯ กขคจ. 2 กองทุน, งบฯ มิยาซาว่า 11 กองทุน, งบฯ 1 แสนบาท 14 กองทุน, งบฯ 1 ล้านบาท 14 กองทุน และงบฯ ตำบล 1 ล้านบาท 1 กองทุน)
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ขยายเขตการใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ขยายเขตประปา สถานที่สันทนาการ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการลงทุนของสถานประกอบการและธุรกิจบ้านอยู่อาศัยที่เติบโตอย่างต่อ เนื่อง
- พัฒนาองค์กรโดยการอำนวยความสะดวกให้บริการภาครัฐ ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของชุมชนอย่างรวดเร็ว
    2. ด้านสังคม
    - ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีโอกาสพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
- ดูแลสุขอนามัยประชาชน ป้องกันโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้น
     
    • ปัญหาอุปสรรค
    1. ด้านอาชีพ รายได้ ขาดการตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และได้ราคาที่เหมาะสม
2. ด้านสังคม ยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนใหม่
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางระบายน้ำ การกำจัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมและเป็นระบบ
4. ด้านแหล่งน้ำ การบริการน้ำสะอาดเพื่อบริโภคยังไม่ทั่วถึง
5. ด้านการสาธารณสุข การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาพื้นที่จำนวนมาก
6. ด้านการบริหาร ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
7. ด้านการศึกษา ขาดแคลนครูผู้สอน
8. ด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยยังไม่เรียบร้อย
9. ด้านประชาชน ขาดการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการดูแลสภาพแวดล้อม
     
    Road transport is the main line 6 line 30 line a street vice Csl. Ladyag and approximately 80 percent are 3 taxi routes.
     
    The infrastructure. All the villages have electricity. Water use 40 percent, 70 percent call.
     
    • Management in low ground.
    - Administration of Class 1 district council members Abt. 28 Board 3 members of district employees and employees 36 people.
- ผู้ใหญ่บ้าน assistant village headman ผู้ใหญ่บ้าน 48 people.
- Board of 14 villages.
- Community groups 14 villages.
- The public, such as board development, women over 70 occupational groups of 60 farmers, 50 Scouts villagers 200 Asom. 300 people lead prevention Contact Top 90 delegates together. 30.
     
    Contributing to capacity development.
    1. The contact boundary is the Pattaya tourist.
2. People are relatively good income.
3. People in traditional communities interested in developing cooperation.
     
    Results of drying need.
    Economic, social and cultural development as follows.
    1. The economy.
    - Support the career development of women's committee as a group of Thai fish sauce, the dessert. The garment. The product prepared from the remnant. Vegetable farmers and the kitchen garden. The operational support of renewable Annual Village Fund (the statement a b c e. 2 funds, the statement that 11 Saudi miya  Fund, the budget 14 Baht 1 billion fund, the fiscal 14 funds and 1 million baht 1 million budget the district. 1 baht fund).
- Development of infrastructure such as road drainage area of the expanding power. Power is shared labels lane road Soi expand recreational area water facilities. And improving the environment. Promote investment and business establishment of residential growth continued.
- Organizational development by facilitating public service. Joint resolve problems of the community quickly.
     
    2. The society.
    - Promoting education, sports professionals to increase skills to enable children, young people have the opportunity to develop their own people up.
- Public health care. Prevention in the community continued.
- Create more environmental good.
     
    Obstacles.
    1. The lack of professional income market yields continued support. And reasonable price.
2. The lack of social participation between the community was new to the community.
3. The infrastructure drainage water disposal system, and not coverage.
4. The water sources of clean water services to consumers are not universally.
5. The public. The spread of infectious diseases. As workers move into many areas.
6. Management. Shortage of personnel. Budget tools and materials used in practice.
7. Education teacher shortage.
8. The environment. Waste disposal is not completed.
9. The lack of public participation and the environmental conscious.