สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมามีอาชีพค้าขายและทำการเกษตรกรรมจำนวนน้อยประมาณร้อยละ 7 มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร และกลุ่มมวลชนดูแลประสานงาน
     
   

- หน่วยธุรกิจใน พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำแข็ง โรงงานคอนกรีต และธุรกิจโครงการบ้านอยู่อาศัยประมาณ 40 โครงการ

     
    - ธุรกิจการท่องเที่ยว มีหมู่บ้านช้างพัทยา สนามฝึกบินเครื่องร่อน การแสดงโชว์งู สวนป่าพนารักษ์ และเป็นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นในตำบลใกล้เคียง รวมทั้งมีงานประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ งานวันกองข้าวในงานสงกรานต์ และการแข่งขันเรือยาวประเพณี ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ที่จัดเป็นประจำทุกปี
     
    Population Most professional contract. Secondary occupation of agricultural trade and make less about 7 percent have occupational groups among women in agricultural and mass care coordination group.
     
    - Business Unit. Industrial area with the type cassava plants. Ice plant. Concrete plant. Business and residential project of approximately 40 projects.
     
    - Business travel. Pattaya Elephant Village there. Glider flight training courses. The snake show. Forest Park forest guard. And are passed to other tourist destinations in the nearby district. As well as the Festival is to promote tourism. Songkran Day in stack. And race long tradition at the reservoir to vie tab. Conducted annually.
     
    สภาพทางเศรษฐกิจ
     
    • อาชีพ
   
- รับจ้าง จำนวนร้อยละ 61
- เกษตรกรรม จำนวนร้อยละ 8
- ค้าขาย จำนวนร้อยละ 16
    (เด็ก,เยาวชน,คนชรา     จำนวนร้อยละ   15 )
     
    กลุ่มอาชีพ  หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
   
-ขนมลูกชุบไทย
-งานประดิษฐ์จากคริสตัล
-หัวโขนประดับคริสตัล
-ไม้ ถูพื้น และพรมเช็ดเท้า
-พฤกษาการบูร หอม
-หุ่นยนต์เหล็ก
-งานประดิษฐ์จากลูกปัด
-ผลิตภัณฑ์จากไหมฟูไหมพรม
-ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
-ดนตรีไทย
-ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
-ตัดเย็บเสื้อผ้า
-นวดแผนไทย
-โรตี ข้าวโพดอบเนย
     
    กลุ่มอาชีพในชุมชน
   
-  กลุ่มพัฒนาสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้า
-  กลุ่มปลูกผักไร้ดิน (ชุมชนห้วยร่วม)
-  กลุ่มนวดแผนไทย (ชุมชนหนองไม้แก่น)
-  กลุ่มพฤกษาการบูร
-  กลุ่มปลูกผักไร้ดิน (ชุมชนเขาโพธิ์ทอง)
-  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกล้วยไม้
     
    • ธุรกิจในเขตเทศบาล
     
    โรงงานอุตสาหกรรม
   
-  โรงงานแป้งมันสำปะหลัง  1   แห่ง
-  โรงน้ำแข็ง, น้ำดื่ม  15   แห่ง 
-  โรงงานเจียรนัยพลอย   2   แห่ง
-  โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า   1   แห่ง
-  โรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน  1   แห่ง
-  โรงงานผลิตถังกำจัดน้ำเสีย       1   แห่ง
-  โรงงานเฟอร์นิเจอร์    11 แห่ง
-  โรงงานหล่อพื้นสำเร็จรูป, เสาเข็ม  1   แห่ง
-  โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ      6   แห่ง
(ม.1)
(ม.1,2,4,5-8,10,12,14)
(ม.10,17)
(ม.7)
(ม.12)
(ม.3)
(ม.2,3,5,7,8,9,10)
(ม.3)
(ม.2,3,6,8,9)
     
   
สถานีบริการน้ำมัน   4  แห่ง (ม.2, 5, 7)
     
   
โรงสีข้าว 1 แห่ง  (ม.2, 5, 7)
     
   
ธุรกิจโครงการ บ้านอยู่อาศัย  65 แห่ง  
     
   
บ้านพักอาศัย (ห้องเช่า)  186 แห่ง (ม.1-14)
     
    • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
    -  สนามบินเครื่องร่อนพารามอเตอร์  อยู่ในเขตชุมชนตาลหมัน (ม.8)
-  หมู่บ้านช้าง  มีการแสดงของช้างและนั่งช้างเที่ยวชมธรรมชาติ อยู่ในชุมชน หนอง ไม้แก่น  (ม.7)
-  บ้านงู  มีการแสดงเกี่ยวกับงู  อยู่ในชุมชนเนินพลับหวาน 6 (ม.5)
-  พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน  อยู่ในชุมชนเขาโพธิ์ทอง (ม.4)
-  สวนสาธารณะบ้านหนองสมอ   อยู่ในชุมชนบ้านล่าง-หนองสมอ (ม.6)
     
    • อุตสาหกรรม
    จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     - แห่ง   (มีคนงาน ตั้งแต่  200  คนขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า  50  ล้านบาทขึ้นไป)

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    15 แห่ง  (มีคนงาน ตั้งแต่ 10-49  คนขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า  10-50  ล้านบาท)

จำนวน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   22 แห่ง  (มีคนงานต่ำกว่า 10 คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน  1  ล้านบาท
     
    ในเขตเทศบาลเมือง หนองปรือ  ประชาชนมีการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่
1)  วัสดุก่อสร้าง
2)  ฉนวนกันความร้อน
3)  ตัดเย็บเสื้อผ้า
4)  ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำแข็งอนามัย
5)  เจียระไนเพชร
     
    • การพาณิชย์
   
ธนาคาร          
บริษัท            
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ร้านค้าต่างๆ
สถานีบริการน้ำมัน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์
4
4
-
303
4
-
19
-
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
     
    • สถานบริการ
   
อาคารให้ เช่า
โรง ภาพยนตร์/สถานบันเทิง
สถานีขนส่ง
ร้านเสริมสวย
3
-
-
72
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง