สภาพทางสังคม
 
 
    • การศาสนา 
    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 7 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง 3 หมู่บ้าน ประมาณ 6,000 คนเศษ นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด 6 แห่ง และประชากรนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณ 100 คนเศษ
     
    • การศึกษา
    มีโรงเรียนสังกัด สปช. 6 แห่ง ขยายโอกาส 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง อบต. สนับสนุนการศึกษา การกีฬาโดยการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ทุกโรงเรียนทุกปี และส่งเสริมการเรียนโดยตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมด้านการกีฬา ให้บริการเด็กนักเรียนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปในพื้นที่ โดย อบต. ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     
    • การสาธารณสุข
   

มีสถานีอนามัย 4 แห่ง ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนจาก อบต. ทุกปี อสม. 300 คน แกนนำชุมชนควบคุมโรคติดต่อ 90 คน ซึ่งส่วนสาธารณสุข อบต. ประสานงานดูแลสุขอนามัย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

     
    • การสันทนาการ
    มีสนามกีฬากลางดูแลโดยชมรมกีฬาตำบล 1 แห่ง สวนสุขภาพสาธารณะประจำตำบล 1 แห่ง สวนป่าสาธารณะ 1 แห่ง สถานที่พักผ่อนริมอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง สนามเด็กเล่น 5 แห่ง
     
    • การประชาสัมพันธ์
    มีหอกระจายข่าว 34 แห่ง
     
    - The majority religious population are Buddhists temple house of priest 1 of 3 of 7 villages around 6,000 fragments religion is Islam Mosque 6 of religion and Christian population of approximately 100 fragments.

- School of Education has taken the opportunity Spch. 6 of the Development Center 2 children 3 Abt. support of education. The contribution of sport to every school budget every year. And promote learning by computer training centers. Foreign language training. Sports training. Serve students in the school system and outside the school system. As well as individuals in the area by all Abt. care costs.

- The Public Health has received 4 of budget subsidies for the development of public services every year from Abt. Asom. 300 community control infectious diseases lead 90 delegates that the public Abt. coordination of children, youth health care. Elderly and Disabled in the area continued.

- Entertainment center with stadium maintained by the Sports Club of the Garden district 1 district public health 1 of 1 of the public forest park lido waterfront playground of the reservoir 2 of 5.

- Publicity. 34 of the broadcast tower.
     
    • ศาสนา
    ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือจำนวน  7  วัด ได้แก่  
1. วัดเขาโพธิ์ทอง      2. วัดบุญสัมพันธ์    3. วัดสามัคคีประชาราม  
4.  วัดหนองปรือ      5.  วัดเขาเสาธงทอง      6.  วัดเขามะกอก
7.  วัดสุทธาวาส
     
    ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม 
มีมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง  มีจำนวน 4 แห่ง คือ
1.มัสยิดญามิอุ้ลอิสลาม
2.มัสยิดนูรุ้ลยากีน
3.มัสยิดดารุ้ลฟาอีซีน
4.มัสยิดอันวาริซซุนนะห์
มีมัสยิดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีจำนวน 1 แห่ง คือ  มัสยิดอัลฟุรกอน    
โรงเรียนสอนศาสนา  มี  3  แห่ง   คือ
1.โรงเรียนสอนศาสนามิฟตาอุ้ลคอยรียะห์
2.โรงเรียนสอนศาสนามูฮำมาดียะห์
3.โรงเรียนมูตีอีน
     
    ประชากรที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์  ศาสนาซิกซ์
     
    • วัฒนธรรม
    ประเพณีท้องถิ่น  ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งชาวหนองปรือส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ประเพณีที่สำคัญ  ได้แก่  ประเพณีวันกองข้าว  ประเพณีวิ่งควาย ฯลฯ
     
    • การศึกษา
    โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  จำนวน    6    แห่ง
1.โรงเรียนวัดสุทธาวาส          2.โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
3.โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์        4.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
5.โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง       6.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
     
    โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน  2  แห่ง
1.โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา    2.โรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีพัทยา
     
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน   1    แห่ง
1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองปรือ
     
    โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ  จำนวน  1 แห่ง
1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ
     
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4    แห่ง
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส       
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาโพธิ์ทอง
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่     
     
    • สาธารณสุข
    ศูนย์บริการสาธารณสุข    2     แห่ง
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านมาบประชัน เทศบาลเมืองหนองปรือ
     
    สถานีอนามัยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ  3   แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสมอ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลหมัน
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค
ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ 
     
   

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ / สนามกีฬาของเทศบาลเมืองหนองปรือ

     
   
ที่        สถานที่ หน่วยงานราชการ (แห่ง) เอกชน (แห่ง)
1 สนามกีฬาเอนกประสงค์          5 แห่ง     3 แห่ง
2 สนามฟุตบอล          5 แห่ง     3 แห่ง
3 สนามบาสเกตบอล          4 แห่ง     2 แห่ง
4 สนามวอลเล่ย์บอล          5 แห่ง       -
5 สนามตะกร้อ          3 แห่ง     1 แห่ง
6 สนามฟุตซอล          2 แห่ง      3 แห่ง
7 สนามเปตอง          3 แห่ง     2 แห่ง
8 สนามเด็กเล่น        10 แห่ง     4 แห่ง
9 สวนสุขภาพ         1 แห่ง         -
10 สวนสาธารณะ         2 แห่ง         -
11 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม           -     2 แห่ง