สภาพทั่วไป
 
 
    • สภาพทั่วไป
    ตำบลหนองปรือได้รับการยกฐานะตาม  พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496  ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหนองปรือ  ตั้งแต่วันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2549
     
    • ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
    เทศบาลเมืองหนองปรือ  ตั้งอยู่กลางพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางละมุง  9 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ  150  กิโลเมตร  มีพื้นที่   45.54  ตารางกิโลเมตร  หรือ  28,462.50  ไร่
     
    • อาณาเขตของเทศบาล
   

หลักเขตที่  1  ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบระหว่างเส้นแบ่งเขตเมืองพัทยากับตำบลหนองปลาไหลและตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ตรงจุดที่ตัดกับคลองนาเกลือ  บริเวณพิกัด  QQ  086343

     
    ด้านเหนือ
              จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นทางเลียบตามแนวลำห้วยกระบาก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล
หนองปลาไหลกับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนฟาร์มจระเข้ – หนองปลาไหล  ฟากตะวันตก  ตรงสะพานข้ามลำห้วยกระบาก  บริเวณพิกัด  QQ  111339  รวมระยะทางประมาณ  2,700  เมตร
              จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นเลียบตามแนวลำห้วยกระบาก  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล
หนองปลาไหลกับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านถนนหน้าอ่างเก็บน้ำถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างเส้นแบ่งเขตตำบลหนองปลาไหลกับตำบลหนองปรือและตำบลโป่ง  อำเภอบางละมุง  บริเวณพิกัด  QQ  132324  รวมระยะทางประมาณ  3,000  เมตร
     
    ด้านตะวันออก
              จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือไปทาง ทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3240  (สายชัยพรวิถี)  ฟากใต้  ตรงกิโลเมตรที่  6+450  บริเวณพิกัด  QQ  128315  รวมระยะทางประมาณ  1,100  เมตร
จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3240  (สายชัยพรวิถี)  ฟากใต้  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3240  (สายชัยพรวิถี)  ฟากใต้  ตรงกิโลเมตรที่  6+300 บริเวณพิกัด  QQ  127314  รวมระยะทางประมาณ  150  เมตร
     
              จากหลักเขตที่  5 เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือ  ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนพรประภานิมิต ฟากเหนือ  ตรงกิโลเมตรที่  6+090  บริเวณพิกัด  QQ  128288  รวมระยะทางประมาณ  2,800  เมตร
     
              จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนพรประภานิมิต  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านบริเวณวัดเขาโพธิ์ทองเป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  7  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างถนนประชาอุ่นจันอุทิศ  กับถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บ้านทุ่งกลม  บริเวณพิกัด QQ 139280  รวมระยะทางประมาณ  1,800 เมตร
     
              จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นเลียบตามแนวถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บ้านทุ่งกลม  ฟากตะวันออกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโป่งกับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  8  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดที่ห่างจากถนนวัดเขาโพธิ์ทอง – บ้านทุ่งกลม  ระยะ  600  เมตร บริเวณพิกัด QQ  136254  ระยะทางประมาณ  3,000  เมตร
     
    ด้านทิศใต้
              จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่กับตำบล   หนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านยอดเขาดิน  ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก  ถึงหลักเขตที่  9  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดที่ห่างจากถนนชัยพฤกษ์ – วัดอินทนาราม  ระยะทาง  1,000  เมตร  บริเวณพิกัด  QQ  099253  รวมระยะประมาณ  5,300  เมตร
     
              จากหลักเขตที่  9  เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่กับตำบล   หนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ผ่านถนนชัยพฤกษ์ – วัดอินทนาราม  ตรงกิโลเมตรที่  2+400  ไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางถนนชัยพฤกษ์ – วัดอินทนาราม  ระยะ  750  เมตร  แล้วเป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่กับตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบระหว่างเส้นแบ่งเขตเมืองพัทยากับเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และตำบลหนองปรือ  ห่างจากทางรถไฟสายตะวันออก  (สายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ)  ระยะ  100  เมตร  บริเวณพิกัด  QQ 078233  รวมระยะทางประมาณ  3,000  เมตร
     
    ด้านตะวันตก
              จากหลักเขตที่  10  เป็นเส้นเลียบตามเส้นแบ่งเขตระหว่างเมืองพัทยา  กับตำบลหนองปรือ   อำเภอบางละมุง  ไปทางทิศเหนือ  บรรจบกับหลักเขตที่  1  รวมระยะทางประมาณ  11,200  เมตร
     
    • จำนวนชุมชนและประชากร
    ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือมีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเต็มพื้นที่  เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยมีชุมชนทั้งหมด  44  ชุมชน แยกตามเขตเลือกตั้งออกเป็น  3  เขต   ดังนี้
     
    เขต 1 ประกอบด้วย  
   
1.) ชุมชนหนองปรือ 1 (ม.1) 9.) ชุมชนเขาโพธิ์ทอง (ม.4)
2.) ชุมชนหนองปรือ 2 (ม.1) 10.) ชุมชนมาบหนึ่ง (ม.6)
3.) ชุมชนหนองปรือ 3 (ม.1) 11.) ชุมชนมาบสอง-ค่ายมวย (ม.6)
4.) ชุมชนหนองปรือ 4 (ม.1) 12.) ชุมชนบ้านล่างหนองสมอ (ม.6)
5.) ชุมชนบ้านกลาง (ม.2) 13.) ชุมชนมิตรสัมพันธ์ (ม.11)
6.) ชุมชนหลังเนิน (ม.3) 14.) ชุมชนหนองใหญ่ (ม.11)
7.) ชุมชนห้วยร่วม (ม.3) 15.) ชุมชนชัยพรราชา (ม.12)
8.) ชุมชนท่าอีเต๋อ (ม.3)    
     
    เขต 2 ประกอบด้วย  
   
1.) ชุมชนเนินพลับหวาน 1  (ม.5) 11.) ชุมชนหนองสมอ (ม.6)
2.) ชุมชนเนินพลับหวาน 2 (ม.5) 12.) ชุมชนหนองไม้แก่น (ม.7)
3.) ชุมชนเนินพลับหวาน 3 (ม.5) 13.) ชุมชนวัดสุทธาวาส (ม.7)
4.) ชุมชนเนินพลับหวาน 4  (ม.5) 14.) ชุมชนบ้านมาบยายเลีย (ม.7)
5.) ชุมชนเนินพลับหวาน 5  (ม.5) 15.) ชุมชนเอื้ออาทรเนินพลับหวาน (ม.7)
6.) ชุมชนเนินพลับหวาน 6  (ม.5) 16.) ชุมชนมาบตาโต้ 1 (ม.13)
7.) ชุมชนเนินพลับหวาน 7 (ม.5) 17.) ชุมชนมาบตาโต้ 2 (ม.13)
8.) ชุมชนเนินพลับหวาน 8  (ม.5) 18.) ชุมชนบ้านทุ่งกลม (ม.14)
9.) ชุมชนเนินพลับหวาน 9  (ม.5) 19.) ชุมชนทุ่งกลม-บ้านกลาง (ม.14)
10.) ชุมชนพัทยารุ่งเรือง (ม.5)    
     
    เขต 3 ประกอบด้วย  
   
1.)ชุมชนหัวโกรก (ม.8) 6.)ชุมชนเขาน้อย 2 (ม.10)
2.)ชุมชนตาลหมัน (ม.8) 7.)ชุมชนเขาน้อย 3 (ม.10)
3.)ชุมชนหนองหิน (ม.9) 8.)ชุมชนเขาน้อย 4 (ม.10)
4.)ชุมชนหนองกระบอก (ม.9) 9.)ชุมชนเขาตาโล 1 (ม.10)
5.)ชุมชนเขาน้อย 1 (ม.10) 10.)ชุมชนเขาตาโล 2 (ม.10)
     
    โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  73,0124 คน  โดย แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย  ดังนี้
     
   
ชาย   32,303    คน      หญิง   40,721   คน
   
เด็ก(ทารก – 9 ปี) 5,449 คน     
เด็กโต (10 – 14 ปี) 2,478 คน     
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 2,693 คน     
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี) 19,602 คน     
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)     2,081    คน     
เด็ก(ทารก – 9 ปี) 5,114 คน     
เด็กโต (10 – 14 ปี) 2,406 คน     
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 2,763 คน     
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี) 27,330 คน     
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)     3,108    คน     
     
     
    ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองหนองปรือ ณ เดือน กุมภาพันธ์ แยกเป็น ชาย 34,489 คน คิดเป็นร้อยละ 44.78 แยกเป็น หญิง 42,525 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,691คน/ตร.กม. มีจำนวนครัวเรือน 46,891 ครัวเรือน
     
    ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรแต่ละปี 
   

รายการ

ปี  พ.ศ.2559 (คน)

ปี พ.ศ.2558 (คน)
ปี พ.ศ.2557 (คน)

ประชากรชาย
34,489
32,125
31,562

ประชากรหญิง
42,525
39,689
39,032

รวมประชากร
77,014
71,814

70,594