คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
 
   

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ
ของ  นายมาย  ไชยนิตย์  นายยกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
วันที่  17  กุมภาพันธ์  2554
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ

     
    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 และการประกาศผลการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม2554 กระผมนายมาย ไชยนิตย์ได้รับความไว้วางใจ จากพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีนั้น กระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการดำเนินกา รพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือในด้านต่างๆ และพร้อมที่จะนำพาเทศบาลเมืองหนองปรือน่าอยู่ ผู้คนสมานฉันท์ผูกผันวัฒนธรรมเลิศล้ำ การเรียนรู้ และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพร้อมดำเนินงานโครงการต่างๆให้ไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและที่สำคัญ กระผมจะขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนาออกเป็นด้านต่างๆดังนี้
     
   

1. นโยบายทางด้านพื้นฐาน
เป็นนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาล อันพึงจะได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆดังนี้
- ให้มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนใช้สัญจร
- ให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำและวางมาตรการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลพร้อมการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- ให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปาในแหล่งชุมชนของเทศบาลอย่างทั่วถึง
- ให้มีการปรับปรุงพร้อมพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างถั่วถึงและให้มีประสิทธิภาพ

     
   

2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จะเป็นนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคนด้วยวิธีการต่างๆ  เพื่อส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง
- มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ พยายามสานต่อนโยบายของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา
- มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีพร้อมการสานต่อด้านการดูแล ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดพร้อมควบคู่ การจัดระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล
- ให้สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐ นโยบายด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี
- มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
- ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการต่อนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป

     
   

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
จะเป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้
- ส่งเสริมให้ประชาชนทุกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ
- ส่งเสริมการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
- ส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องยาเสพติด พร้อมการปราบปรามและการป้องกันเพื่อความเป็นอยู่ปลอดภัยของประชาชน

     
   

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นนโยบายที่เห็นว่าทางเทศบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองพัทยา  จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องด้านที่พักอาศัย ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติที่ปราศจากมลภาวะด้านต่างๆดังนี้
- มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองหนองปรือให้น่าอยู่อาศัยแบบยั่งยืน
- มุ่งเน้นส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะต่างๆเช่นบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษทางเสียง
- ส่งเสริมและดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนในเมืองหนองปรือ

     
   

5. นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร
- จะเป็นนโยบายมุ่งเน้นการบริหารงานของเทศบาลเมืองหนองปรือ มีขีดความสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตอบสนองภารกิจของรัฐให้มีประสิทธิภาพดังนี้
- มุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกับวางระบบ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- มุ่งเน้นการพัฒนารายได้ของเทศบาล การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
- มุ่งเน้นสร้างและอำนวยความสะดวกต่องานบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการ
- มุ่งเน้นบริหารงานเทศบาล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- มุ่งเน้นการการทำงานและบริหารงานแบบติดตามและดำเนินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในภารกิจหน้าที่
- มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามาร๔ ทั้งการพัฒนา เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยพร้อมให้บริการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
- ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐและชุมชนด้านความช่วยเหลือ เพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชน พร้อมทั้งสามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชนได้ทุกเรื่อง

     
   

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ จากนโยบายทั้ง 5 ด้าน ที่ผมได้นำมาแถลงต่อสภาในวันนี้ เป็นนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริง ในสภาพการที่เป็นปัจจุบัน กระผมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงทีมงานทุกส่วนพร้อมแล้ว ที่จะนำนโยบายที่แถลงในวันนี้ไปสูการปฎิบัติต่อไปโดยไม่รอเวลา และพร้อมที่จะรับฝังข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดตามที่ได้ตั่งใจและเสนอตัวมาตลอดเวลาดังวิสัยทัศน์ที่ว่า
เมืองหนองปรือน่าอยู่ ผู้คนสมานฉันท์ ผูกพันวัฒนธรรม เลิศล้ำการเรียนรู้